Wspieramy zaangażowanie Łukasza Gojke i FOKPP w walce  o godność człowieczą ludzi poszkodowanych przez "Krwawą Temidę"

Federacja Obywatelskich Komitetów Poszanowania Praworządności - pieszczotliwie nazwana przez nas Foczką otworzyła w Bełchatowie swoje pierwsze biuro.

Patologii, naruszania prawa w państwie polskim, w instytucjach publicznych oraz samorządach jest tak dużo, że bez masowego udziału zwykłych obywateli w działaniach na rzecz praworządności, nic z tego nie będzie. Niżej prezentujemy ofertę wspólnych działań dla organizacji obywatelskich oraz dla wszystkich, którym nie jest wszystko jedno. 

 

 

Czym się zajmuje i co to jest FOKPP?

Zamysł inicjatywy jest taki, że każda z grup współpracujących będzie miała nadal samodzielność. Tylko skoordynowane zostaną działania w zakresie najważniejszych spraw do załatwienia. W tym momencie sprawy priorytetowe do podjęcia wspólnych działań jak Polska długa i szeroka, to praca na rzecz praworządności i prowadzenie edukacji obywatelskiej.

1ZAŁOŻENIA IDEOWE.

Założeniem FOKPP jest zaktywizowanie Obywateli do dokonywania bieżącej oceny działań prawnych wszelkich organów władzy. Poczynając od samorządów wszystkich szczebli, poprzez parlament, rząd, sądownictwo i Prezydenta RP. Obywatele, jako najwyższa władza w Państwie, winni czuwać nad przestrzeganiem wszelkich praw określonych w Konstytucji. Praworządność, poszanowanie godności człowieka, prawna równość wszystkich członków społeczeństwa, są podstawą demokracji w naszym kraju i nie mogą być bezkarnie w żadnej formie naruszane.

2ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.

1. FOKPP będzie organizował Obywateli do aktywnego uczestnictwa przy tworzeniu wszelkich norm prawnych w tym konstytucyjnych o charakterze ustrojowym. Tworzenie tych norm winno odbywać się przy rzetelnej konsultacji z ruchami społecznymi, z pełnym uświadamianiem społeczeństwu ich treści i znaczenia, zanim wejdą w życie. Stosowana dotychczas praktyka wprowadzania norm wyłącznie przez wybranych (zatrudnionych) przez Naród przedstawicieli, bez wysłuchania, tych których te normy mają obowiązywać, jest sprzeczna z duchem Konstytucji i niedopuszczalna. Ustalenia prawne winny być jasne i jednoznaczne, bez pozostawiania możliwości dowolnej interpretacji ich treści przez urzędników. Obywatele muszą mieć dostęp do publicznych środków przekazu.
2. FOKPP będzie mobilizować Obywateli do uczestnictwa w różnych formach działalności przedstawicielstw i organów władzy, celem natychmiastowego przeciwdziałania naruszeniom interesu narodowego i prawa. Publiczny udział obywateli, szczególnie w sferze wymiaru sprawiedliwości ma zapobiegać istniejącej patologii poniżania i krzywdzenia obywateli przez funkcjonariuszy publicznych. Obywatele muszą mieć mozliwość kontrolowania instytucje państwowe w zakresie ich działalności pod względem zgodności z prawem.

3FOKPP będzie prowadzić różne formy działalności edukacyjnej, by uświadamiać Obywatelom w jakim systemie zarządzania krajem funkcjonujemy, co powinniśmy udoskonalać i czego żądać od wybranych przez Naród reprezentantów.

Powyższy program rozumiemy jako nasz wkład w budowę społeczeństwa prawdziwie obywatelskiego. Jesteśmy przekonani, że możemy liczyć na pełne zrozumienie i wsparcie wszystkich organów władzy, od których zależy nasz los i życie oraz wszelkich środków MEDIALNYCH. Obowiązuje nas wszystkich, bez wyjątku, SOLIDARNA praca dla wspólnego dobra z bezwzględnym poszanowaniem praworządności.
Członkowie FOKPP
Przyjęte przez sygnatariuszy w dniu 20 lutego 2016 roku
Uchwała nr 1/w protokole

Sekretarz Zbigniew Jacek PUCHNOWSKI
Przewodniczący Łukasz GOJKE

Apel do Rodaków

Podczas wielu spotkań, osobistych kontaktów i licznych obserwacji zgromadziliśmy wiedzę o tragediach, jakie spotkały w obecnej III RP polskie rodziny, przedsiębiorców, pojedynczych ludzi. I to z powodu bezprawnego traktowania nas Obywateli przez „naszych Przedstawicieli” . Niektórym z nas udało się wywalczyć rekompensaty – z punktu widzenia strat, jakie ponieśliśmy – zatrważająco śmieszne. Inni wegetują w biedzie i poniżeniu, które zgodnie z „prawem sądowym” przedawniły się. Niestety, bezprawie i krzywdy nie ulegają przedawnieniu – trwają!

Od ponad ćwierćwiecza doświadczamy bezprawia w wykonaniu tych, którym płacimy za rzetelne „służenie Narodowi”. Patrzymy, jak tworzą „spec kategorie” obywatelskie, pilnujące stołków i interesów – kliki korporacyjne, tworząc swoisty „układ zamknięty”. Za nasze pieniądze dezintegrują nas, wykluczając jakiekolwiek porozumienie i tworzenie jedności narodowej. A Naródem rozbitym i skonfliktowanym można łatwo sterować nie przejmując się zapisanym w Konstytucji PRAWEM DO POSZANOWANIA GODNOŚCI OBYWATELI.

NAJWYŻSZY CZAS POWIEDZIEĆ TEMU DOŚĆ
Dlatego powołaliśmy FEDERACJĘ OBYWATELSKI KOMITET POSZANOWANIA PRAWORZĄDNOŚCI. Ma ona zapobiegać naruszeniom prawa przez wszystkich urzędników: od wójtów przez posłów do Prezydenta RP włącznie, bez wyjątku. Rozliczenie bezprawia, które zostało dokonane w minionych latach, należy do odpowiednich organów państwa. Nie mogą dopuszczać do nieprawości od dziś, od zaraz. I w imię realizacji tego celu będziemy jednoczyć wszystkich Obywateli.
Pytamy zatem, czy chcecie mieć praworządność, wolność i poszanowanie godności, czy dalszą biedę, krzywdy i dbających wyłącznie o swoje interesiki cwaniaków? Nie mamy wątpliwości jak odpowiecie. Łączmy się i wspierajmy ODNOWĘ RZECZYPOSPOLITEJ!
FEDERACJA OBYWATELSKI KOMITET POSZANOWANIA PRAWORZĄDNOŚCI

Bezpośredni kontakt z Foczką...

m