DEKLARACJA

przystąpienia do Stowarzyszenia „ Jedna Polska

Ja ...........................................................……………...……...………………………............………………..……..

tel. ……………………………………………..….e-mail……..………………………..…………………………..

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Jedna Polska.

Zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Statutu i Uchwał, aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia, oraz do terminowego uiszczenia składek członkowskich.

.................................…                                               ………………………….

           data, miejsce                                                                                                           podpis czytelny

Udzielam poparcia w/w kandydatowi na członka Stowarzyszenia:

1)…………………………………………………………………………………………………………

                           imię i nazwisko członka popierającego                                                                                 podpis

2)…………………………………………………………………………………………………………

                           imię i nazwisko członka popierającego                                                                                 podpis

Uchwała nr ………. Zarządu Stowarzyszenia Jedna Polska z dn ..................… o …………………..……………..

                                                                                                                                                                                             *przyjęciu, odrzuceniu kandydata na członka ………………………………………….................…….. do Stowarzyszenia.

                                                                           *zwyczajnego, honorowego, wspierającego

Za zgodność:.

………...............................…

   czytelny podpis sekretarza Zarządu

* Właściwe wpisać

 

Ankieta osobista Kandydata

( nieobowiązkowa )

Nazwisko i imiona ........................................................……………………………………………………………..

Adres zamieszkania .....…-........….   ....….……….................……..   ………….……………………......................                                                  kod pocztowy                           miejscowość                                                           ulica nr        

Wykształcenie .….....................….. tytuł naukowy …………………………...……………………...............……...

……………………………………………………………………………………………………………………....... zawód ....................………………Obecne miejsce pracy i funkcja………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

Przynależność do partii politycznych, stowarzyszeń, organizacji społ. itp. …………………..................................... …………………………………………….......................................………………………………………................ Pełnione funkcje .........……………………………....…………………..............………………................................ Działalność w innych organizacjach i ciałach przedstawicielskich/jakich/.......………………...................................

………………………………………………………………………………………………………..………………. …………………………………………………………………………………………………...……………………

Propozycje działań i tematy jakimi chciałby zainteresować kandydat innych członków Stowarzyszenia.

………………………………................................................................................................................

………………………………................................................................................................................

………………………………................................................................................................................ ………………………………..........................................................................................................…..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………