Stowarzyszenie JEDNA POLSKA
KRS: 0000607311
S T A T U T


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1
Stowarzyszenie „Jedna Polska”, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i
działa na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.
 
§ 2
Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Gdańsk. Stowarzyszenie działa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem miejscowym oraz po
uzyskaniu zezwoleń miejscowych władz.
 
§ 3
1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne.
2. Oddziały Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość prawną.


§ 4
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.
 
§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym
samym lub podobnym zakresie działania.
 
§ 6
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się
możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności gospodarczej,
statutowej i organizacyjnej.  
  
§ 7
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie
przepisami.
 
Stowarzyszenie powołano na czas nieokreślony
§ 8
 
Rozdział II 
Cele i formy działania


§ 9
Cele Stowarzyszenia:
1. Kreowanie, wspieranie i promowanie oddolnej aktywności społecznej i politycznej
obywateli,
2. Promowanie konstytucyjnej idei pomocniczości (subsydiarności), inicjowanie
działań w celu praktycznego jej wprowadzania na wszystkich szczeblach
administracyjnych,
3. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji,
4. Propagowanie dialogu obywatelskiego, dążenie do wzmacniania roli inicjatyw
obywatelskich.
5. Inicjowanie, popieranie i upowszechnianie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa
polskiego, zwłaszcza w dziedzinach: obywatelskiej, społecznej, informacyjnej,
kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju demokracji i rynku w Polsce,
 
6. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz zrównoważonego
rozwoju, ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, zdrowia i zachowania
tożsamości kulturowej,
7. Integracja mieszkańców na wszystkich poziomach administracyjnych,
8. Inicjowanie i wspieranie działań monitorujących i edukacyjnych na rzecz zwiększenia
przejrzystości   i uczciwości życia publicznego, w tym:  


a. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej;
b. działanie na rzecz efektywnego, praworządnego, przejrzystego i otwartego na kontrolę
obywatelską gospodarowania majątkiem publicznym i zarządzania politykami
publicznymi;
c. wspieranie merytoryczne osób i organizacji w sprawowaniu kontroli obywatelskiej;
d. podejmowanie działań na rzecz propagowania etyki życia publicznego i aktywności
służących przeciwdziałaniu korupcji.
e. kreowanie postaw liderskich na wszystkich poziomach administracyjnych, szczególnie
w gminach wiejskich, osiedlach, dzielnicach i małych miastach,
f. nauka umiejętności koniecznych dla działalności publicznej w gminie, powiecie,
województwie i państwie demokratycznym oraz szerzenie wiedzy o funkcjonowaniu
państwa. Stałe podnoszenie kompetencji kadry działaczy samorządowych oraz
społecznych,
g. edukacja obywatelska, szczególnie wśród młodzieży,
h. szkolenie ludzi młodych, rozpoczynających działalność publiczną,
i. organizowanie oraz udział w referendach lokalnych i ogólnokrajowych.


9. Wnoszenie i przystępowanie do powództw w celu wyrównywania szans strony
nieprofesjonalnej z podmiotami profesjonalnymi.
10. Popularyzacja wiedzy historycznej, szczególnie historii najnowszej.,
11. Popularyzacja strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni
palnej i innej,
12. Poszerzanie wiedzy i edukowanie w dziedzinie strzelectwa rekreacyjnego, sportu
strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni,
13. Promocja i popieranie strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i
kolekcjonerstwa broni,
14. Zwiększenie odsetka obywateli czynnie uprawiających strzelectwo i pasjonatów
kolekcjonerstwa,
15. Przyspieszenie odbudowy kultury posiadania, kolekcjonowania i strzelania z broni
palnej w Polsce.

§ 10
I. Sposoby realizacji celów:
1. Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot,
grup nieformalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na
rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja,
nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona
zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna),


2. Wspieranie wszelkich inicjatyw oddolnych oraz propagowanie wzorcowych
rozwiązań współpracy administracji publicznej z obywatelami i ich organizacjami,


3. Wspieranie powstawania i budowanie lokalnych koalicji mających na celu rozwój i
poprawę efektywności działań różnych podmiotów i instytucji na rzecz mieszkańców,


4. Działania służące upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa,
przejrzystości i etyki w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami
zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i
społecznego,


5. Monitorowanie działań władz samorządowych i innych instytucji publicznych,


6. Działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej, propagowanie
działań etycznych oraz podejmowanie innych inicjatyw służących przeciwdziałaniu
korupcji instytucji publicznych,


7. Inicjowanie powstawania i prowadzenie placówek poradnictwa obywatelskiego,
działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i
mniejszości, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru
sprawiedliwości oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i
odpowiedzialności,


8. Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym
wykluczeniem (m.in. niepełnosprawnych, mniejszości, uchodźców, dzieci i młodzieży
ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie,
kulturowo),


9. Współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
demokracji, rynku, edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska
i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej,


10. Programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i
upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych,
politycznych,
11. Podejmowanie współpracy z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem
gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego
w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,


12. Nawiązywania kontaktów i współpracy z autorytetami życia społecznego,
kulturalnego, politycznego, szkołami wyższymi i naukowcami,


13. Inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sferze uregulowań prawnych,
14. Współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym
lub podobnym charakterze,


15. Innych działań realizujących cele statutowe.


II. Cele stowarzyszenia realizowane będą m.in. w formach:


1. Działalność edukacyjna i informacyjna z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju
środków przekazu.


2. Organizacja szkoleń, warsztatów, szkół letnich i zimowych, treningów, spotkań,
targów, wycieczek edukacyjnych, wyjazdów studyjnych, stażów itp.,
3. Organizowanie zawodów, konkursów, wystaw, festiwali, imprez artystycznych i
rozrywkowych, w tym festynów.


4.  Działalność popularyzacyjno-wydawnicza.
5. Organizowanie kongresów, konferencji, seminariów naukowych i odczytów.


6. Tworzenie sieci wymiany informacji i wspierania się ruchów i środowisk oddolnych,
grup nieformalnych, organizacji pozarządowych itp. zajmujących się edukacją
obywatelską.


7. Organizowanie i udział w kampaniach społecznych, w tym kampaniach wyborczych
wszystkich szczebli


8. Inne, prawnie dozwolone formy wyrażania poglądów i opinii.


9. Organizowanie i/lub udział w imprezach, zawodach strzeleckich, kolekcjonerskich i
rekonstrukcjach historycznych.


10. Organizowanie i/lub udział w prelekcjach, szkoleniach, treningach, pokazach
strzeleckich i kolekcjonerskich, rekonstrukcjach historycznych.


11. Prowadzenie działalność szkoleniowej, edukacyjnej, informacyjnej w zakresie
strzelectwa sportowego, kolekcjonerstwa broni i szeroko rozumianego bezpieczeństwa
na strzelnicy, wraz z organizacją szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej i
medycznej,.


12. Współdziałanie z władzami publicznymi oraz innymi instytucjami w zakresie
strzelectwa sportowego, kolekcjonerstwa broni i rekonstrukcji historycznych.


13. Występowanie z opiniami do organów administracji publicznej i samorządowej w
zakresie strzelectwa sportowego, kolekcjonerstwa broni i rekonstrukcji historycznych.


14. Inne działania, niezbędne do realizacji celów statutowych w zakresie strzelectwa
sportowego, kolekcjonerstwa broni i rekonstrukcji historycznych, w tym
organizowanie klubów strzeleckich, kolekcjonerskich i strzelnic,


III . Zapisy uzupełniające

Żadne przejawy działalności Stowarzyszenia nie powinny być interpretowane jako
zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.  
 
§ 11
Stowarzyszenie realizując cele statutowe, może powoływać inne organizacje w granicach
prawem dopuszczonych.
 
 
 
ROZDZIAŁ III
Majątek Stowarzyszenia

§ 12
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności ze składek członkowskich, dotacji,
darowizn, spadków, zapisów, dochodów z działalności gospodarczej i działalności
statutowej odpłatnej oraz ofiarności publicznej.


2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd .


3. Majątek Stowarzyszenia nie może być:
 
a. wykorzystywany do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywany na rzecz członków stowarzyszenia, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d. przeznaczony na zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.


§ 13
1. Majątek Stowarzyszenia może być lokowany na rachunkach bankowych i w papierach
wartościowych.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Stowarzyszenia przeznaczane są wyłącznie na
realizacje celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Stowarzyszenia.

 
§ 14
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowa i księgi rachunkowe na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.
2. W księgach rachunkowych Stowarzyszenia, działalność gospodarcza, jeśli będzie
prowadzona, będzie wyodrębniona od działalności statutowej.


ROZDZIAŁ IV
Członkostwo w Stowarzyszeniu

§ 15
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych
  
§ 16
Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub obcokrajowiec, który ukończył 16 lat,
utożsamia się z zasadami i programem Stowarzyszenia, wypełnił deklarację członkowską,
popartą przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz uiścił składkę członkowską.
Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia.
 
§ 17
Status członka zwyczajnego nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd
Stowarzyszenia większością głosów w drodze uchwały.


§ 18
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) cechować się nienaganną postawą moralną, dbać o dobre imię Rzeczypospolitej i
Stowarzyszenia,
b) popierać i czynnie realizować cele statutowe,
c) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień
statutu,
d) regularnie opłacać składki.


2. Członkowie Stowarzyszenia maja prawo brać udział w czynnościach Stowarzyszenia, a w
szczególności:
a. posiadać bierne i czynne prawo wyborcze,
b. uczestniczyć we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania,
Stowarzyszenia,
c. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.
 
§ 19
Skreślenie z listy członków zwyczajnych następuje w drodze uchwały Zarządu na skutek:
1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
2. śmierci członka
3. prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, 
4. w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów
lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
5. nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
6. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres roku.
 
§ 20
Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie nie przyjęcia w poczet członków
zwyczajnych oraz w przedmiocie wykluczenia przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego
lub Walnego Zebrania, które musi zostać złożone pisemnie, najpóźniej na 3 dni robocze przed
wyznaczonym terminem Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 
§ 21
1. Osoby prawne o celach zarobkowych mogą zostać członkami wspierającymi
Stowarzyszenia poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który
podejmuje w tej sprawie uchwałę zwykłą większością głosów.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z
Zarządem.
4. Członkowie Wspierający korzystają z prawa uczestnictwa w posiedzeniach Walnego
Zebrania z głosem doradczym oraz z praw przysługujących członkom z wyjątkiem
prawa wymienionego w §18 ust.2 pkt a

 
§ 22
1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która zasłużyła się w sposób szczególny
w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia lub wniosła wybitny wkład w rozwój idei i celów
propagowanych przez Stowarzyszenie.
2. Nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia, następuje na podstawie uchwały
Zarządu, po uprzedniej zgodzie kandydata na Członka Honorowego Stowarzyszenia..
3. Członkowie Honorowi korzystają z prawa uczestnictwa w posiedzeniach Walnego
Zebranie/Konwentu z głosem doradczym oraz z praw przysługujących członkom z wyjątkiem
prawa wymienionego w §18 ust.2 pkt a.
 
§ 23
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie
pisemnej deklaracji.  
  
§ 24
Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwego im
terenowego oddziału.
 
 
 
 

ROZDZIAŁ V
Organy Stowarzyszenia


§ 25

Organy Stowarzyszenia stanowią:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński
5. Organem doradczym Stowarzyszenia może być Rada Programowa.
6. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 51 osób, Walne
Zebranie Członków może zostać zastąpione Konwentem Delegatów. Mandat delegata
trwa do czasu nowych wyborów. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi
regulamin uchwalony przez Zarząd.
7. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały. Do powołania oddziału przez
Zarząd wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do
Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział,
Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
8. Władzami oddziału są:
1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
2. Zarząd Oddziału,
3. Komisja Rewizyjna Oddziału,
4. Sąd Koleżeński Oddziału.


§ 26
1. Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia, poza Walnym Zebraniem, trwa 4 lata.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej
niż przez dwie kadencje.


§ 27
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu
nie stanowią inaczej.
 
Walne Zebranie Członków


§ 28
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zwoływane jest przez
Zarząd Główny co najmniej raz w roku lub częściej, lub na pisemny, uzasadniony wniosek:
a) co najmniej 2 członków Zarządu Głównego lub Centralnej Komisji
Rewizyjnej,
b) Rady Programowej,
c) 1/3 członków założycieli lub członków zwyczajnych Stowarzyszenia powiadamiając o jego
terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub
w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Walne
Zebranie Członków powinno odbyć się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku Zarządowi.
2. Członkowie mogą realizować swe prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków za
pośrednictwem delegatów, chyba że liczba członków zwyczajnych jest mniejsza niż 51 – wtedy
uczestniczą w nim osobiście. W szczególnych wypadkach, osobiste uczestnictwo członka w
Walnym Zebraniu może mieć formę telekonferencji.  
3. W Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków
uprawionych do głosowania. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie odbyło się w pierwszym
terminie z powodu braku kworum, to dla ważności jego obrad w kolejnym terminie nie jest
wymagane uczestnictwo co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W takim
przypadku termin kolejnego Walnego Zebrania wyznacza się na godzinę po upływie
pierwszego terminu.
4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć - z głosem doradczym - członkowie
wspierający i honorowi Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c. zatwierdzanie preliminarza budżetu rocznego Stowarzyszenia,
d. przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, zatwierdzanie
rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi,  
e. uchwalanie zmian statutu,
f. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania lub likwidacji struktur
Stowarzyszenia,
g. zatwierdzanie decyzji Zarządu o przyjęciu nowych członków,
h. zatwierdzanie decyzji Zarządu o usunięciu dotychczasowych członków,
i. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,
k. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu ,
l. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków i zatwierdzanie
regulaminu pracy Zarządu jeżeli Walne Zebranie uzna, że wprowadzenie takich
regulaminów jest konieczne.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków, z
zastrzeżeniem § 28 pkt7
7.Zmiana statutu, odwołanie członków Zarządu , Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie
Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów, rozumianej jako większość
zwykła przy obecności minimum 50% aktualnych Członków Zwykłych Stowarzyszenia.
 
 
 
Zarząd Stowarzyszenia


§ 29
1. Zarząd Stowarzyszenia powoływany jest przez Walne Zebrania Członków na 4-letnią
kadencję, z zastrzeżeniem ust.5.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa/ów, Sekretarza i
Skarbnika.
3. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany,
dotychczasowy Zarząd pełni swe funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.
4. W wypadku powstania podczas kadencji częściowego wakatu, Zarząd może uzupełnić
swój skład o dowolną osobę z listy członków zwyczajnych, za jej zgodą i zwykłą
większością głosów pozostałych członków Zarządu, a okres pełnienia funkcji przez
nowo powołanych członków upływa z końcem kadencji całego Zarządu.
5. Kadencja Zarządu upływa z dniem podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały
w sprawie odmowy zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności
Stowarzyszenia.
6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Każdy członek Zarządu składa oświadczenie o spełnieniu ustawowych wymogów
dotyczących członkostwa tj.: oświadczenie członka zarządu o niekaralności (zgodnie z
treścią art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy o pożytku).
 
§ 30
1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby
uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa w
Stowarzyszeniu, zrzeczenia się pełnienia funkcji w Zarządzie, usunięcia z listy
członków Stowarzyszenia, odwołania lub utraty zdolności do czynności prawnych.
2. Walne Zebranie Członków może odwołać członka Zarządu w każdym czasie w drodze
uchwały podjętej bezwzględną większością głosów:
a. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b. nieusprawiedliwiony brak uczestnictwa w pracach Zarządu.
 
§ 31
1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji i wszelkich działań w imieniu i
na rzecz Stowarzyszenia, jakie nie są zastrzeżone statutem dla innych organów
Stowarzyszenia, a w szczególności:
a. zwoływanie Walnego Zebrania Członków (delegatów),
b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c. określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
d. uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie
rocznych sprawozdań z działalności,
e. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań
finansowych,
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g. powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie
zasięgu ich działania oraz siedziby,
h. koordynowanie działalności jednostek terenowych,
i. zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów, jeżeli ich działalność jest
niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz
Stowarzyszenia.
j. określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,
k. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz.
l. zarządzenie majątkiem Stowarzyszenia,
m. Zarząd podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku
nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,
n. Zarząd uchwala regulaminy określonne przepisami szczegółowymi statutu, w
tym ramowe regulaminy zarządów oddziałów,
o. Zarząd podejmuje uchwały o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i
międzynarodowych organizacji oraz deleguje przedstawicieli Stowarzyszenia
do tych organizacji i na imprezy krajowe i zagraniczne,
p. Zarząd zawiera porozumienia o współpracy z organami administracji i
władzami naczelnymi innych organizacji,
q. Zarząd organizuje i prowadzi działalność gospodarczą,
r. Zarząd zgłasza wnioski o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności
członka honorowego Stowarzyszenia,
s. Zarząd rozpatruje odwołania od uchwał zarządów oddziałów,
   t. Zarząd skład Walnemu Zebraniu Członków, raz do roku, sprawozdanie ze
swojej działalności,
u. Zarząd kieruje bieżąca pracą Stowarzyszenia,
v. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (punkt 3 pp.9), Zarząd Główny
powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru
nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
w. Od uchwał Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania
Członków, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu Głównego
– za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym
Walnym Zebraniu Członków.
x. Zarząd może powoływać wyspecjalizowane komórki do realizacji swoich
zadań.
3. Zarząd zawiesza uchwały zarządów oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami
prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
4. Zarząd ma prawo, zwykła większością głosów, zawiesić Członka Stowarzyszenia w
jego prawach w wypadku jego działań niezgodnych ze Statutem, lub uchwałami władz
nadrzędnych, lub nieetycznego postepowania, lub działań bezprawnych. Członek
zawieszony nie może pełnić funkcji w Organach Stowarzyszenia. Najbliższe Walne
Zebranie Członków określa dalsze postępowanie wobec Zawieszonego.


§ 32
1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów.
2. Uchwały Zarządu są podejmowane na jego posiedzeniach.
3. Posiedzenie Zarządu, w szczególnych wypadkach, może odbywać się w formie
telekonferencji.
§ 33
Formy działania Zarządu oraz podział czynności miedzy członkami określają członkowie
Zarządu lub opracowany przez Zarząd regulamin.
 
 
§ 34
1. Zarząd Stowarzyszenia może wykonywać swoje zadania przy pomocy Biura
Stowarzyszenia.
2. Biurem kieruje Dyrektor, który ustala jego strukturę organizacyjną oraz tryb pracy, a
także zatrudnia i zwalnia pracowników Biura, z wyjątkiem głównego księgowego,
którego powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Organizacje i tryb pracy Biura określa regulamin Biura, zatwierdzony przez Zarząd.
str. 14
 
Komisja Rewizyjna


§ 35
1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5-ciu członków, wybieranych przez Walne
Zebranie Członków na czteroletnią kadencję, którzy na pierwszym posiedzeniu
wybierają ze swego grona przewodniczącego. W wypadku powstania podczas kadencji
częściowego wakatu, pozostali członkowie Komisji mogą uzupełnić wakat osobą z listy
członków zwyczajnych Stowarzyszenia, za jej zgodą, zwykłą większością głosów, a
okres pełnienia funkcji przez nowo wybranych członków upływa z końcem kadencji
całej Komisji Rewizyjnej.
2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie
lub ze stosunkiem pracy w strukturach Stowarzyszenia.
3. Członkowie KR nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4. Członkowie KR  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS
za rok poprzedni.
5. Każdy członek organu kontroli wewnętrznej składa oświadczenie o spełnieniu
ustawowych wymogów dotyczących członkostwa tj.: oświadczenie członka organu
kontroli lub nadzoru o niekaralności oraz o niepozostawaniu w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu
zatrudnienia wobec członków zarządu (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy o
pożytku).
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b. kontrola przestrzegania planu finansowego Stowarzyszenia,
c. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu Członków,
d. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
      8. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona
do:
a. żądania od Zarządu i Oddziałów przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności,
b. żądania od członków Zarządu i Oddziałów pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
      10. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach
Zarządu z głosem doradczym
 
 
 
Główny Sąd Koleżeński
 
§ 36
Sąd Koleżeński jest władzą Stowarzyszenia powołaną do: 
1. Sprawowania ogólnego nadzoru nad sądami koleżeńskimi oddziałów,
2. Rozpatrywania i rozstrzygania odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów,
3. Rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną, w
odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia,
4. Uchwalania regulaminu określającego tryb i zasady działania sądów w
Stowarzyszeniu,
5. Orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji
władz Stowarzyszenia.


§ 37
7. Sąd Koleżeński składa się z 2- 5 członków, wybieranych przez Walne Zebranie
Członków na czteroletnią kadencję, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze
swego grona przewodniczącego. W wypadku powstania podczas kadencji częściowego
wakatu w składzie Sądu Koleżeńskiego, pozostali członkowie Sądu mogą uzupełnić
wakat(y) osobą z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia, za jej zgodą, zwykłą
większością głosów, a okres pełnienia funkcji przez nowo wybranych członków upływa
z końcem kadencji całego Sądu Koleżeńskiego.
1. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach
Stowarzyszenia.


§ 38
1. Sąd Koleżeński jest dwuinstancyjny.
2. Sąd Koleżeński w pierwszej instancji orzeka w składzie minimalnym, w drugiej
instancji w składzie pełnym. Zespołem rozpatrującym sprawy kieruje przewodniczący
sądu lub jego zastępca.
3. Sąd Koleżeński, jako pierwsza instancja w sprawach określonych w § 36 pkt 3, orzeka
w składzie pełnym. Zespołem rozpatrującym sprawy kieruje przewodniczący sądu lub
jego zastępca. Drugą instancją odwoławczą sprawach określonych w § 36 pkt 3 jest
Walne Zebranie Członków.
4. Postępowanie przed wszystkimi sądami koleżeńskimi toczy się na zasadzie równości
stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do sądu wyższej
instancji lub Walnego Zebrania Członków.
5. Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji,
rozpoznaje Sąd Koleżeński w pełnym składzie.
6. Sąd Koleżeński rozpoznaje odwołania od orzeczeń sądów ko1eżeńskich oddziałów w
pełnym składzie.
7. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydane w wyniku rozpoznania odwołania są
ostateczne.  
8. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach
Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.
Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
 
§ 39
1. upomnienia,
2. nagany,
3. zawieszenia w prawach członka na okres od 1 do 6 miesięcy,
4. wykluczenia ze Stowarzyszenia.


Rozdział VI
Organy doradcze
Rada Programowa


§ 40
1. Walne Zebranie Członków może powołać Radę Programową jako organ doradczy i
opiniujący, w składzie 3 do 7 członków powoływanych spośród osób fizycznych lub
prawnych, skupionych wokół idei Stowarzyszenia.
2. Rada Programowa wybiera ze swego grona Prezydium w składzie: przewodniczący,
wiceprzewodniczący i sekretarz, które ją reprezentuje pomiędzy posiedzeniami.
3. Zadaniem Rady Programowej tworzenie strategii, programów, zasad i działań
stowarzyszenia oraz przedstawianie wniosków i opinii Konwentowi w sprawie
działalności statutowej Stowarzyszenia.
4. Rada Programowa ma prawo do złożenia Zarządowi wniosku o zwołanie Walnego
Zebrania Członków.
5. Rada Programowa pracuje cały rok, zbiera się co najmniej dwa razy w roku, a w
sprawach pilnych, wynikłych między jej posiedzeniami, doraźnie na wniosek Prezesa
Zarządu.
6. Sposób zwoływania posiedzeń, tryb obrad oraz podejmowania uchwał, określa
uchwalony przez Radę Programową regulamin.


Rozdział VI
Jednostki terenowe Stowarzyszenia - oddziały i ich władze


§ 41
1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje
oddziały zgodnie z § 3 i § 31 p. 2 ust. g statutu.
2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w
przypadku:  
a) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego
członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden
rok,  
b) złożenia przez zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

 
§ 42

Władzami Oddziału są władze określone w § 25 p 8

 


Walne Zebranie Członków Oddziału


§ 43
1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.


§ 44 
Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. uchwalanie programów działania oddziałów,
2. wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału,
3. wybór i odwoływanie delegatów i ich zastępców na Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia,4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz
udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom.

 
§ 45

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2. z głosem doradczym – członkowie honorowi oddziału, przedstawiciele członków
wspierających z terenu działania oddziału, członkowie władz naczelnych
Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.  


§ 46
1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając
członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 14
dni przed wyznaczonym terminem.
2. Postanowienia § 28 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 47
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd
Oddziału:
a.  z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Zarządu Głównego,
c. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
d. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków
zwyczajnych oddziału.
2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Oddziału w  ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w § 47 ust.
1 pkt b, c, d. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków
Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania
jest Komisja Rewizyjna Oddziału lub Zarząd Główny.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
 
 
Zarząd Oddziału


§ 48
Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie z
uchwałami władz nadrzędnych.


§ 49
1. Zarząd Oddziału składa się z prezesa oraz 3 członków. Na swym pierwszym
posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona: wiceprezesa, sekretarza oraz
skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
3 razy na kwartał.
3. Do zbadania spraw i problemów organizacyjnych, ekonomicznych oraz opracowania
wniosków,  Zarząd Oddziału może powoływać zespoły pomocnicze, określając ich
skład oraz zadania.
4. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy
lub na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu Oddziału, w terminie 10 dni od
zgłoszenia wniosku.
 5. W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swej funkcji przez prezesa Zarządu
Oddziału, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes.  


 
§ 50

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu
Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,
2. określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału,
3. uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
4. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,
6. organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,
7. zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień,
8. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodów
określonych w § 19 pkt 1-5 statutu,
9. uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
10. współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania
Oddziału,
11. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,
12. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.


§ 51
Szczegółowy tryb i zasady działania zarządów oddziałów określa regulamin uchwalony przez
te zarządy, na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Zarząd Główny.  
 
  Komisja Rewizyjna Oddziału


§ 52
Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności
Zarządu Oddziału.


§ 53
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 2-5 członków, którzy na swym pierwszym
posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego.  


§ 54
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
 
1. kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości i
zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych,
2. współpraca z Centralną Komisją Rewizyjną,
3. przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych
dotyczących działalności statutowej i finansowej,
4. zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał
Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami
władz nadrzędnych,
5. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej
działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia
absolutorium Zarządowi Oddziału.


§ 55
Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu
Oddziału co najmniej jeden raz w roku.
 
§ 56
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu Oddziału.
 
§ 57
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
 
§ 58
Szczegółowy tryb i zasady działania komisji rewizyjnych oddziałów określa regulamin
uchwalony przez te komisje, na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez
Centralną Komisję Rewizyjną.
 
 
Sąd Koleżeński Oddziału

§ 59
1. Sąd Koleżeński Oddziału jest władzą powołaną do: 
a. rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszeniem przez członków,
postanowień statutu, uchwał władz lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia,
b. rozstrzygania spraw i zatargów wynikłych między członkami Stowarzyszenia.


2. Sąd Koleżeński Oddziału w przypadkach określonych w ust. 1 orzeka na wniosek:  
a. Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału,
b. Centralnej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c. co najmniej 5 członków,
d. zainteresowanego członka - w sprawach osobistych.


§ 60
1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 2-5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu
wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza.  
2. Członek Sądu Koleżeńskiego Oddziału nie może pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
3. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału ma prawo udziału z głosem
doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.


§ 61
1. Sąd Koleżeński Oddziału orzeka w składzie trzyosobowym, tj. przewodniczący lub
zastępca przewodniczącego Sądu i dwóch członków.
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sądu
Koleżeńskiego - za pośrednictwem sądu, który wydał orzeczenie, w terminie 7 dni od
daty doręczenia orzeczenia.


§ 62
1. Sąd Koleżeński Oddziału składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu
Zebraniu Członków Oddziału.
2. Sąd Koleżeński Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główny
Sąd Koleżeński.

 

Składanie oświadczeń woli

§ 63
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania
zobowiązań majątkowych, upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Głównego, w
tym prezes lub wiceprezes.  
2. Wnioski do KRS muszą być podpisane przez prezesa lub wiceprezesa jednoosobowo,
albo przez dwóch członków Zarządu.  
3. Poświadczenie dokumentów „za zgodność” wymaga jednego podpisu prezesa lub
wiceprezesa, albo dwóch podpisów członków zarządu.
4. Zarząd Główny może w formie odrębnej uchwały ustanowić doraźne pełnomocnictwo
do załatwiania w swoim imieniu określonych spraw, określając jednocześnie zakres
udzielonego umocowania.

 
ROZDZIAŁ VI
Działalność gospodarcza i odpłatna działalność
gospodarcza


§ 64
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami, bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie
zakłady.
2. Działalność gospodarczą, która jest prowadzona bezpośrednio przez Stowarzyszenie,
organizuje Zarząd Główny i nią kieruje. Wydzielonymi zakładami kierują ich
dyrektorzy powoływani przez Zarząd Główny.
3. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych oraz zakres uprawnień i obowiązków
dyrektorów zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, ustanowione
przez Zarząd Główny.
4. Dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczane są w
całości na realizacje celów statutowych.
 
§ 65
1. Stowarzyszenie może pobierać wynagrodzenie za prowadzenie działalności pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(DZ. U. 2003 r. nr 96, poz. 873). Wynagrodzenie to musi wynikać z kalkulacji
kosztów bezpośrednich, a wynagrodzenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu
zadań nie może przekraczać 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
w sektorze przedsiębiorstw.
2. Stowarzyszenie może także wykonywać działalność w sferze pożytku publicznego nie
pobierając wynagrodzenia za świadczone usługi.
3. Decyzje, co do odpłatnego lub nie, realizowania konkretnych działań z zakresu
działalności pożytku publicznego każdorazowo podejmuje Zarząd w drodze uchwały.  
 
 
 
ROZDZIAŁ VII
Rozwiązywanie Stowarzyszenia


§ 66
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków
określa sposób jego likwidacji.
3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia pozostałe środki majątkowe przekazuje się
innym fundacjom i stowarzyszeniom nie nastawionym na zysk o celach zbliżonych do
celów działania Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienie końcowe


§ 67
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy
Prawa o stowarzyszeniach i Kodeksu Cywilnego.  
2. Zmiany statutu wchodzą w życie z chwilą zatwierdzenia ich przez Walne Zebranie.

Powyższy Statut obowiązuje od. dn. 12.05.2018